Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C.

792 610 356
58 620-41-65

oszgm@post.pl kursyweglowa@wp.pl


Regulamin Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej s.c.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach / kursach

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach / kursach, które oferuje Organizator;
 • Organizatorem szkoleń / kursów jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej – Centrum Szkolenia Nurków Zawodowych Paweł Karbowiak Magdalena Marcinek Elżbieta Nowak Spółka Cywilna, z siedzibą w Gdyni, ul. Węglowa 11,
 • OSZGM s.c. działa na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych oraz wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Certyfikatu Uznania wydanego przez  Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej.
 • Spółka prowadzi szkolenia i kursy  z zakresu:
 • obowiązkowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony dla członków załóg statków morskich, potwierdzone wydanym zaświadczeniem przez Urząd Morski w Gdyni,
 • specjalistyczne szkolenia dla członków załóg statków morskich, potwierdzone wydanym zaświadczeniem przez Urząd Morski w Gdyni,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje w dziale pokładowym i maszynowym , kończące się egzaminem przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną,
 • szkolenia podlegające egzaminowi przed Komisją Dozoru Technicznego,
 • szkolenia podlegające egzaminowi przed Komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 • szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • inne szkolenia zlecone przez przedsiębiorców i Urzędy Pracy
 • Szkolenia organizowane są w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie audytów Morskich Jednostek Edukacyjnych oraz ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych Ministra Właściwego ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej a także inne obowiązujące rozporządzenia w zakresie organizowania szkoleń dodatkowych.
 1. Uczestnikiem kursu może być osoba indywidualna oraz osoba zgłaszana przez firmę / instytucję;
 • Spółka prezentuje rodzaje oferowanych kursów za pośrednictwem strony internetowej : www.oszgm.com, jak również za pośrednictwem portali gospodarczych, społecznościowych oraz informacji  wysyłanych bezpośrednio do firm zatrudniających członków załóg morskich. Informacje na stronie internetowej zawierają stałe elementy, takie jak: rodzaj szkolenia, zakres programowy, czas trwania i koszt szkolenia.
 • Zajęcia organizowane są w siedzibie Ośrodka w Gdyni przy ulicy Węglowej 11 lub przy ulicy Waszyngtona 34 lub w oparciu o zawarte umowy w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Akademii Morskiej w Gdyni
 • Osobą odpowiedzialną za proces szkolenia i egzaminowania w zakresie STCW oraz innym wynikającym z działalności Spółki jest  Magdalena Marcinek.
 • w przypadku nieobecności Magdaleny Marcinek nadzór nad procesem szkolenia i egzaminowania w zakresie STCW oraz innym wynikającym z działalności Spółki pełni Elżbieta Nowak.
 • PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

 

 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w trakcie trwania szkolenia lub nieobecność zgłoszonej osoby na zajęciach nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z powodów losowych Dyrektor może zdecydować o zwrocie całej lub częściowej opłaty za kurs,  po potrąceniu kosztów szkolenia.
 • Uczestnik szkolenia ma prawo do:
 • odbycia wszystkich zajęć zgodnie z programem modelowym,
 • korzystania z wszystkich pomocy naukowych i dydaktycznych
 • korzystania z urządzeń socjalnych
 • w przypadku przerwania szkolenia z przyczyn losowych do ukończenia szkolenia w ciągu 5 lat, za ewentualną dodatkową opłatą, wynikającą ze wzrostu kosztów szkolenia.
 • umożliwienie  uzupełnienia wiedzy w zakresie zajęć, w których kursant nie mógł uczestniczyć , w dowolnej formie ustalonej z wykładowcą  ( nieobecność nie może przekraczać 20 % obowiązującej ilości wykładów z danego przedmiotu)
 1. Uczestnik szkolenia ma obowiązek :
 • przestrzegać statutu , zasad współżycia społecznego,  a także dostosować się do przepisów i zarządzeń obowiązujących w Spółce,
 • uczestniczenia we wszystkich obowiązujących w trakcie szkolenia, wykładach , ćwiczeniach i laboratoriach
 • w przypadku nieobecności na wykładach   uzupełnić wiedzę w zakresie zajęć, w których kursant nie mógł uczestniczyć , w dowolnej formie ustalonej z wykładowcą  ( nieobecność nie może przekraczać 20 % obowiązującej ilości wykładów z danego przedmiotu)
 • uczestniczyć we wszystkich ćwiczeniach i laboratoriach obowiązujących w programie
 • uzyskać zaliczenie pozytywne z każdego przedmiotu obowiązującego na szkoleniu,
 • uregulować obowiązującą opłatę za szkolenia, w terminie uzgodnionym z Dyrektorem lub Zastępcą Dyrektora,
 • punktualnie przybywać na zajęcia,
 • dbać o pomoce naukowe i dydaktyczne,
 • przestrzegać zasad BiHP oraz przepisów przeciwpożarowych
 • UCZESTNICTWO W SZKOLENIA / KURSACH.
 • Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty, w przypadku kursów podstawowych i specjalistycznych do dnia rozpoczęcia szkolenia, natomiast w przypadku kursów kwalifikacyjnych z krótkim opóźnieniem.
 • Liczba miejsc na poszczególnych kursach  jest ograniczona. Na etapie wstępnym określa się każdorazowo maksymalną liczbę słuchaczy biorąc pod uwagę wielkość sali dydaktycznej, w której będzie prowadzone kształcenie oraz program nauczania. W trosce o wysoką jakość kształcenia liczba ta nie jest przekraczana.
 • Ustalana jest też minimalna ilość osób wymaganych do przeprowadzenia szkolenia. Jeżeli nie zbierze się wymagana grupa, termin szkolenia ustalany jest na nowo.
 • Każdorazowo, przy przyjęciu na szkolenie sprawdzane jest spełnienie przez kursanta  warunków wstępnych wymaganych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, do przyjęcia kandydata na konkretne szkolenie
 • Słuchacze przyjmowani są na szkolenia,  według kolejności zgłoszeń.
 • Materiały edukacyjne wręczane uczestnikowi chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione;
 • Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz rejestrowania treści szkoleń / kursów na jakichkolwiek nośnikach danych (audio, audiowizualnych, itp.) 
 • Certyfikat wydawany przez Urząd Morski może być odebrany w OSZGM po udzieleniu zgody na takie wydanie, przez uczestnika szkolenia lub odebrany bezpośrednio w Urzędzie Morskim.
 • Czas wydania certyfikatu – od 1 do 3 dni roboczych.
 • Przy zapisaniu na kurs należy poinformować OSZGM s.c. o formie odebrania certyfikatu.
 • Ceryfikat może być odebrany przez uprawnioną osobę, po okazaniu upoważnienia lub na prośbę uczestnika szkolenia wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany adres.
 • Koszt kursu obejmuję przeprowadzenie wszystkim zajęć ujętych w programie obowiązkowym oraz wydanie zaświadczenia.
 • ZASADY SKREŚLENIA UCZESTNIKA SZKOLENIA Z LISTY SŁUCHACZY.
 • Słuchacz może zostać skreślony z listy w przypadku gdy:
 • uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie,
 • stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia słuchaczy,
 • kursant celowo zataił istotne informacje dyskwalifikujące go do uczestnictwie w danym rodzaju szkolenia,
 • nieuzasadniona absencja słuchacza w szkoleniu jest wyższa niż 20% ogółu godzin szkolenia
 • kursant nie uzyskał pozytywnego zaliczenia z wykładów, ćwiczeń lub laboratorium
 • kursant nie uregulował w terminie wszystkich opłat za szkolenie, w którym uczestniczy
 • na własną prośbę
 1. Decyzje o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Dyrektor ,  na wspólny wniosek z pozostałymi Wspólnikami Spółki oraz wykładowcą prowadzącym dane zajęcia . Decyzja ta przekazywana jest słuchaczowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
 2. Kursant może odwołać się od tej decyzji do Dyrektora, uzasadniając przyczyny nieobecności lub uzyskując kwalifikacje do uczestniczenia w zajęciach.
 3. Dyrektor, po rozpatrzeniu odwołania, może zaproponować kursantowi częściowy zwrot opłaty lub odrobienie zajęć w innym terminie.
 • ODPŁATNOŚĆ Z SZKOLENIA
 1.  Wpłaty można dokonywać gotówką w sekretariacie firmy w Gdyni, ul Węglowa 11 lub przelewem na konto firmy:

Numer rachunku: 85 1240 5354 1111 0010 4922 3193
Bank: Bank Pekao S.A., IV O. w Gdyni

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 •  Dane Uczestnika szkolenia / kursu będą wykorzystane przez Organizatora do celów związanych z realizacją zamówienia;
 • Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji niniejszego Regulaminu. Zmiany będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej;
 • Niniejszy Regulamin wchodzi z dniem 25.05.2018 r.

Dane kontaktowe:

 • 81-341 Gdynia, ul. Węglowa 11
 • NIP: 9581662025
 • 58 620 41 65
 • 792 610 356
 • 58 661 21 53
 • oszgm@post.pl

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C.